Zakonodaja


1. Zakoni

 1. Ustava Republike Slovenije - URS (Uradni list RS, št. 33/1991, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006, 47/2013, 75/2016)
 2. Zakon o javnih skladih - ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/2008, 8/2010)
 3. Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003, 18/2004-ZVKSES, 47/2006-ZEN45/2008-ZVEtL, 57/2008, 90/2009-odl.US, 56/2011-odl.US, 62/2010-ZUPJS, 40/2011-ZUPJS-A, 87/2011, 40/2012 - ZUJF, 14/2017-odl.US, 27/2017)
 4. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 3/2013-ZŠolPre-1, 14/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 99/2013, 14/2015-ZUUJFO, 57/2015, 90/2015, 38/2016 - odl. US, 51/2016 - odl. US, 88/2016, 61/2017 - ZUPŠ, 75/2017, 77/2018)
 5. Zakon o socialno varstvenih prejemkih - ZSVarPre (Uradni list RS, št. 61/2010, 40/2011, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF, 8/2013, 14/2013, 63/2013, 99/2013-ZUPJS-C,   90/2015, 88/2016, 31/2018, 73/2018)
 6. Zakon o splošnem upravnem postopku - ZUP (Uradni list RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013)
 7. Zakon o upravnih taksah - ZUT (Uradni list RS, št. 106/2010 - uradno prečiščeno besedilo, 14/2015 - ZUUJFO, 84/2015 - ZZelP-J, 32/2016, 30/2018 - ZKZaš)

2. Podzakonski predpisi

 1. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 125/2003, 110/2005, 1/2011, 61/2017 - GZ)
 2. Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/2004, 69/2005, 75/2005)
 3. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/2004, 61/2017 - GZ)
 4. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje (Uradni list RS, št. 110/2004, 81/2009, 17/2011)
 5. Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Uradni list RS, št. 108/2004)
 6. Pravilnik o določitvi poslovnika o delu stanovanjskega sveta (Uradni list RS, št. 54/2012)
 7. Poslovnik o delu stanovanjskega sveta (Uradni list RS, št. 35/2004)
 8. Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/2004, 18/2011)
 9. Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/2009, 81/2011, 47/2014)
 10. Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003, 142/2004, 99/2008, 62/2010 - ZUPJS, 79/2015, 91/2015)
 11. Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 63/2006)
 12. Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/2004, 33/2007 - ZPNačrt, 61/2017 - ZUreP - 2)
 13. Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/2009, 87/2011, 85/2013)
 14. Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (ReNSP15-25) (Uradni list RS, št. 92/2015)

 

3. Predpisi Mestne občine Ljubljana in Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

 1. Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/2016-uradno prečiščeno besedilo)
 2. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 109/2001, 18/2008, 53/2009, 24/2015, 50/2016)
 3. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana - neuradno prečiščeno besedilo - 18.7.2016
 4. Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS št. 101/2008, Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja 14.12.2009, Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja 13.7.2012)
 5. Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana - neuradno prečiščeno besedilo
 6. Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 48/2003)
 7. Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem (Uradni list RS, št. 41/2007)
 8. Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/2007, 16/2017)
 9. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/2007)
 10. Sklep o stanovanjski najemnini (za Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana - Uradni list RS, št. 41/2014, 105/2015)
 11. Sklep o stanovanjski najemnini (za Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana) - neuradno prečiščeno besedilo
 12. Sklep o stanovanjski najemnini (za Mestno občino Ljubljana - Uradni list RS, št. 38/2014, 105/2015)
 13. Sklep o stanovanjski najemnini (za Mestno občino Ljubljana) - neuradno prečiščeno besedilo
 14. Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja (Uradni list RS, št. 106/2011)
 15. Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem (Uradni list RS, št. 31/2010)
 16. Sklep o določitvi stanovanjske najemnine za stanovanja prilagojena gibalno oviranim osebam (Uradni list RS, št. 82/2014)
 17. Pravilnik o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim (Uradni list RS, št. 85/2016)

 

4. Strateški in programski dokumenti:

 1. Rebalans finančnega načrta JSS MOL za leto 2012 (NS JSSMOL sprejel na 13. seji 23.10.2012, MS MOL sprejel na 20. seji 26.11.2012)

 2. Stanovanjski program MOL za leti 2011 in 2012 (NS JSSMOL sprejel na 2. seji 17.2.2011, MS MOL sprejel na 4. seji 21.3.2011)
 3. Letno poročilo JSS MOL za leto 2011 (NS JSSMOL sprejel na 10. seji 21.3.2012, MS MOL sprejel na 15. seji 23.4.2012)

 4. Stanovanjski program MOL za leti 2013 in 2014 (NS JSSMOL sprejel na 13. seji  23.10.2012, MS MOL sprejel na 20. seji 26.11.2012)
 5. Finančni načrt JSS MOL za leto 2013 (NS JSS MOL sprejel na 14. seji 20.11.2012, MS MOL sprejel na 21. seji 17.12.2012)
 6. Finančni načrt JSS MOL za leto 2014 (NS JSSMOL sprejel na 14. seji 20.11.2012, MS MOL sprejel na 21. seji 17.12.2012)
 7. Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa MOL za leto 2012 (NS JSSMOL sprejel na 16.seji dne 19.3.2013, MS MOL sprejel na 25. seji dne 15.4.2013)
 8. Letno poročilo JSS MOL za leto 2012 (NS JSS MOL sprejel na 16.seji dne 19.3.2013, MS MOL sprejel na 25.seji dne 15.4.2013)
 9. Rebalans finančnega načrta št. 2 za leto 2013 (NS JSS MOL sprejel na 19. seji dne 12.11.2013, MS MOL sprejel na 30. seji dne 9.12.2013)
 10. Rebalans finančnega načrta za leto 2014 (NS JSS MOL sprejel na 20. seji dne 17.12.2013, MS MOL sprejel na 31. seji dne 20.1.2014)
 11. Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana za leto 2013 (NS JSS MOL sprejel na 21. seji dne 18.3.2014, MS MOL sprejel na 33. seji dne 14.4.2014) 

 12. Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2013 (NS JSS MOL sprejel na 21. seji dne 18.3.2014, MS MOL sprejel na 33. seji dne 14.4.2014)

 13. Stanovanjski program MOL za leti 2015 in 2016  (NS JSS MOL sprejel na 1. seji dne 19.2.2015, MS MOL sprejel na 4. seji dne 23.3.2015)
 14. Finančni načrt JSS MOL za leto 2015 (NS JSS MOL sprejel na 1. seji dne 19.2.2015, MS MOL sprejel na 4. seji dne 23.3.2015)
 15. Finančni načrt JSS MOL za leto 2016 (NS JSS MOL sprejel na 1. seji dne 19.2.2015, MS MOL sprejel na 4. seji dne 23.3.2015)
 16. Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa MOL za leto 2014 (sprejeto na NS JSS MOL - 2. seja  19.3.2015 in MS MOL - 5. seja 20.4.2015)
 17. Letno poročilo JSS MOL za leto 2014 (sprejeto na NS JSS MOL - 2. seja 19.3.2015 in MS MOL - 5. seja 20.4.2015)
 18. Poročilo o realizaciji finančnega načrta JSS MOL v obdobju od 1.1.2015 do 30.6.2015 (sprejeto na NS JSS MOL - 3. seja 21.7.2015)
 19. Rebalans finančnega načrta JSS MOL za leto 2015 (sprejeto na NS JSS MOL - 5. seja 26.10.2015 in MS MOL - 11. seja 23.11.2015)
 20. Rebalans finančnega načrta JSS MOL za leto 2016 (sprejeto na NS JSS MOL - 5. seja 26.10.2015 in MS MOL - 11.seja 23.11.2015)
 21. Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa MOL za leto 2015 (sprejeto na NS JSS MOL - 8. seja 22.3.2016 in MS MOL - 15. seja 18.4.2016)
 22. Letno poročilo JSS MOL za leto 2015 (sprejeto na NS JSS MOL - 8. seja 22.3.2016 in MS MOL - 15. seja 18.4.2016)
 23. Rebalans finančnega načrta JSS MOL za leto 2016 (sprejeto na NS JSS MOL - 9. seja 22. 9. 2016 in MS MOL - 19. seja 24. 10. 2016)
 24. Stanovanjski program MOL za leti 2017 in 2018 (sprejeto na NS JSS MOL - 10. seja 17. 11. 2016 in MS MOL - 21. seja 19. 12. 2016)
 25. Finančni načrt JSS MOL za leto 2017 (sprejeto na NS JSS MOL - 10. seja 17. 11. 2016 in MS MOL - 21. seja 19. 12. 2016)
 26. Finančni načrt JSS MOL za leto 2018 (sprejeto na NS JSS MOL - 10. seja 17. 11. 2016 in MS MOL - 21. seja 19. 12. 2016)
 27. Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa MOL za leto 2016 (sprejeto na NS JSS MOL - 13. seja 9. 3. 2017 in MS MOL - 24. seja 24. 4. 2017)
 28. Letno poročilo JSS MOL za leto 2016 (sprejeto na NS JSS MOL - 13. seja 9. 3. 2017 in MS MOL - 24. seja 24. 4. 2017)    
 29. Predlog Rebalansa finančnega načrta JSS MOL za leto 2017 (sprejeto na NS JSS MOL - 17. seja 25.9.2017 in MS MOL - 28. seja 23.10.2017)  
 30. Predlog Spremembe finančnega načrta JSS MOL za leto 2018 (sprejeto na NS JSS MOL - 17. seja 25.9.2017 in MS MOL - 28. seja 23.10.2017)
 31. Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa MOL za leto 2017 (sprejeto na NS JSS MOL - 20. seja 9. 3. 2018 in MS MOL - 33. seja 16. 4. 2018)
 32. Letno poročilo JSS MOL za leto 2017 (sprejeto na NS JSS MOL - 20. seja 9. 3. 2018 in MS MOL - 33. seja 16. 4. 2018)
 33. Predlog Rebalansa finančnega načrta JSS MOL za leto 2018 (sprejeto na NS JSS MOL - 22. seja 21. 5. 2018  in MS MOL - 35. seja 18. 6. 2018)
 34. Predlog Finančnega načrta JSS MOL za leto 2019 (sprejeto na NS JSS MOL - 22. seja 21. 5. 2018 in MS MOL - 35. seja 18. 6. 2018)
 35. Letno poročilo JSS MOL za leto 2018 (sprejeto na NS JSS MOL - 1. seja 15.3.2019 in MS MOL - 3. seja 15.4.2019)
 36. Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa MOL za leto 2018 (sprejeto na NS JSS MOL - 1. seja 15.3.2019 in MS MOL - 3. seja 15.4.2019)
 37. Stanovanjski program MOL 2019 - 2022 (sprejeto na NS JSS MOL - 25. seja 15.2.2019 in MS MOL - 3. seja 15.4.2019)
 38. Predlog rebalansa finančnega načrta JSS MOL za leto 2019 (sprejeto na NS JSS MOL - 15.3.2019 in MS MOL - 3. seja 15.4.2019)
p.p.2012
Zarnikova ulica 3, 1104 Ljubljana

Tel. h.c.:   01 306 14 36
Tel. tajništvo:   01 306 14 00
E-pošta:   jss.mol@ljubljana.si

URADNE URE

Glavna pisarna

PON. 8:00-16:00
TOR., ČET. 8:00-15:00
SRE. 8:00-17:00
PET. 8:00-14:00

Strokovne službe

Ponedeljek:

  08:00 do 12:00
13:00 do 16:00
     
Sreda:

  08:00 do 12:00
13:00 do 17:00
 
Petek:
  08:00 do 12:00
     

TELEFONSKI IMENIK >
LOKACIJA >

Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.

Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto izboljšujemo. S tem, ko spletno mesto uporabljate, dovoljujete uporabo teh piškotkov.