X

Stanovanjska razmerja

Dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, dodelitev bivalne enote, zamenjava stanovanja, dodelitev namenskega najemnega stanovanja za institucionalno varstvo posebnih skupin odraslega prebivalstva.

stanovanjska razmerja

Kako naj pridem do neprofitnega najemnega stanovanja?

JSS MOL oddaja neprofitna stanovanja v najem zgolj na podlagi javnih razpisov. Počakati je treba na objavo, hkrati pa je na voljo tudi obrazec, na katerem se vlogo odda. Razpis opredeli, katera stanovanja so predmet razpisa ter navede pogoje in kriterije za točkovanje.

Sem samski, bom zato imel napram družinam manjše možnosti?

Ne, samske osebe tako kot osebe, trajno vezane na invalidski voziček ter slepi in gluhi, kandidirajo na ločenih podlistah – samski kandidirajo zgolj z drugimi samskimi.

Če izpolnjujem razpisne pogoje, bom torej dobil neprofitno stanovanje?

Ne. Ker število stanovanj, ki so predmet javnega razpisa, po navadi ne zadošča, da bi se stanovanje dodelilo vsem, ki izpolnjujejo pogoje, se stanovanjske in socialno-zdravstvene razmere prosilcev točkujejo po kriterijih razpisa in se stanovanja dodeli tistim, ki zberejo največ točk.

Kakšne so moje možnosti za uspeh na javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem?

Možnosti za uspeh ni mogoče napovedati. Do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem so upravičeni tisti, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in zberejo najvišje število točk v primerjavi s številom razpisanih stanovanj. Število zbranih točk je odvisno od priznanja prednostnih kategorij, ki pa so znane ob objavi razpisa.

Oddal sem vlogo za neprofitno stanovanje. Ali bo kdo prišel pogledat, v kakšnem stanovanju živim?

Ogled se ne opravi pri vseh prosilcih. Opravi se nenapovedano in le pri tistih, ki na podlagi predložene listinske dokumentacije zberejo zadostno število točk glede na število razpisanih stanovanj.

Imam hude zdravstvene težave. Ali mi to lahko pomaga na razpisu?

Zdravstvene razmere prosilca se lahko upoštevajo le v dveh primerih:

  • priznana invalidnost (predložiti je potrebno ustrezno dokazilo),
  • kronične bolezni zgornjih dihal (predložiti je potrebno ustrezno zdravniško potrdilo, ki ni starejše od 30 dni in hkrati ugotoviti prisotnost vlage v stanovanju prosilca v katerem prebiva najmanj tri leta). Prisotnost vlage ugotavlja pristojni izvedenec za gradbeništvo, kot član komisije JSS MOL.
Kdo lahko na razpisu za dodelitev najemnega stanovanja kandidira skupaj z mano?

Skupaj s prosilcem se lahko razpisa v okviru ene vloge udeležijo le osebe, ki jih je prosilec dolžan preživljati po zakonu. To pomeni: zakonski oz. zunajzakonski partner oz. partner prosilca,  mladoletni in polnoletni otroci, ki se še šolajo, a največ do 26. leta (potrebno priložiti potrdilo o vpisu), polnoletni otroci, nad katerimi je podaljšana roditeljska pravica.

Kandidiram na razpisu za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem. Imam nizke dohodke, vendar se želim uvrstiti med prosilce na listi B, za kar sem pripravljen plačati lastno udeležbo in varščino, čeprav imam nizke dohodke. Ali je to možno?

Ne, to ni mogoče. Prosilec ne more izbirati, na katero listo (A ali B) se bo uvrstil. Razvršča se izključno na podlagi ugotovljene višine dohodka v določenem obdobju.

Koliko znaša neprofitna najemnina?

Neprofitna najemnina se računa individualno za vsako stanovanje. Glavna kriterija, ki najbolj vplivata na višino, sta površina stanovanja in število točk, ki so mu pripisane.

Primer:

Za povprečno stanovanje v izmeri 55,00 m2, znaša mesečna neprofitna najemnina, izračunana na podlagi sedaj veljavnih predpisov, približno 290 EUR. Višina neprofitne najemnine se bo letno usklajevala z rastjo cen življenjskih potrebščin, kot to določa SZ-1.

Osebe z nizkimi dohodki lahko na pristojnem Centru za socialno delo zaprosijo tudi za subvencijo.

Koliko sobno stanovanje bi lahko dobila moja družina?

Kriterij velikosti stanovanj po Pravilniku o dodelitvi neprofitnih stanovanj ni vezan na strukturo stanovanja (število sob), pač pa na velikost. Normativi so razvidni iz naslednje tabele:

število članov gospodinjstva

površina stanovanja brez plačila lastne udeležbe in varščine – lista A

površina stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine – lista B

 1-člansko

 od 20 m2 do 30 m2

 od 20 m2 do 45 m2

 2-člansko

 nad 30 m2 do 45 m2

 nad 30 m2 do 55 m2

 3-člansko

 nad 45 m2 do 55 m2

 nad 45 m2 do 70 m2

 4-člansko

 nad 55 m2 do 65 m2

 nad 55 m2 do 82 m2

 5-člansko

 nad 65 m2 do 75 m2

 nad 65 m2 do 95 m2

 6-člansko

 nad 75 m2 do 85 m2

 nad 75 m2 do 105 m2

 

V kvadraturi se upoštevajo tudi pomožni prostori, kot so kleti, balkoni in podobno, vendar se ne všteva celotne površine le-teh, pač pa se površina pomnoži z ustreznim faktorjem.

Kaj pomeni lastna udeležba?

Glede na dohodke gospodinjstva se prosilce loči na tiste, ki so zavezani plačati lastno udeležbo (lista B), in tiste, ki niso (lista A).

Prosilec, uvrščen na listo B, je pred dodelitvijo zavezan plačati lastno udeležbo v višini 10 % vrednosti dodeljenega stanovanja. Za osnovo se NE uporabi tržna cena, pač pa isti sistem vrednotenja, ki se uporablja tudi za določitev neprofitne najemnine.

Za orientacijo: za povprečno stanovanje 55 m2, znaša, upoštevaje trenutno veljavno zakonodajo, lastna udeležba okvirno 7.500 EUR, kar dobi prosilec vrnjeno čez 10 let. Prosilec nima možnosti izbire, na katero listo se uvrsti, pač pa se razvrstitev opravi izključno glede na ugotovljene dohodke prosilčevega gospodinjstva.

Ali bom lahko neprofitno stanovanje odkupil? Slišal sem za lastno udeležbo, ali to pomeni, da postanem solastnik stanovanja? Ali se potem pri kupnini upošteva tudi že plačane najemnine?

Odkup neprofitnega stanovanja NI mogoč. Plačilo lastne udeležbe za dodelitev neprofitnega stanovanja ne pripelje do lastništva stanovanja. Lastna udeležba se po preteku določenega obdobja vrne vplačniku.

Kdaj bo razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem?

20. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem je bil odprt do 23. 10. 2023. Javne razpise za oddajo neprofitnih stanovanj objavljamo približno na dve leti, naslednji bo predvidoma v septembru 2025.

Vsem, ki vas zanima sodelovanje pri posameznih razpisih, predlagamo, da se naročite na obveščanje o novostih (kliknite za povezavo in sledite postopku prijave).

Star sem 25 let. Kako bi lahko prišel do svojega stanovanja?

Mladi lahko v Ljubljani pridejo do varnega najema z uspehom na:

  • klasičnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
  • razpisu za mlade

JSS MOL javne razpise za oddajo neprofitnih stanovanj objavlja okvirno na dve leti. Trenutno poteka 20. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, preko katerega se lahko potegujete za najem neprofitnega stanovanja.

JSS MOL  javne razpise za oddajo najemnih stanovanj v najem mladim objavlja okvirno na dve leti. Zadnji razpis je bil objavljen 13.9.2022, naslednji bo predvidoma v septembru 2024.

Kako naj pridem do strehe nad glavo, če ne morem čakati na naslednji javni razpis?

V najhujši stiski lahko zaprosite za bivalno enoto. V primeru, da izpolnjujete predpisane pogoje, vam jo lahko za določen čas oz. do prenehanja izrednih socialnih razmer, dodelimo. Vendar se tudi na to zaradi zelo velikih potreb čaka v povprečju 3 leta.

Kaj je bivalna enota?

Bivalna enota je stanovanjska enota, namenjena za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženim osebam in je po površini in funkcionalnosti manjša kot primerno stanovanje.

Sem najemnik občinskega stanovanja. To mi ne ustreza več. Kako dobim drugo stanovanje?

V kolikor je najemno stanovanje neustrezno, lahko najemnik zaprosi za zamenjavo.

Izpolnjevati mora splošne pogoje:

- od vselitve sta minili že 2 leti

- zoper njega ne teče sodni postopek

- poravnane ima obveznosti

 

Prav tako mora izpolnjevati en dodaten pogoj:

- stanovanja je zaradi povečanja družine postalo premajhno

- stanovanje je zaradi odselitve uporabnikov oz. iz finančnih razlogov postalo preveliko

- stanovanje je iz zdravstvenih razlogov postalo po legi neustrezno

 

Ne glede na zapisano so do zamenjave upravičeni tudi najemniki, ki imajo del obveznosti vezanih na uporabo sedanjega stanovanja neporavnanih, ob pogoju, da so stanovanje pripravljeni zamenjati za manjše in po preselitvi skleniti dogovor o obročnem poplačilu dolga.

Če se ugotovi, da je najemnik upravičeni do zamenjave, bo uvrščen v seznam upravičencev in mu bo ponujeno primerno stanovanje, ko bo na vrsti in bo takšno stanovanje na razpolago. Povprečna doba realizacije zamenjave je 3 leta.

Kaj je namensko najemno - oskrbovano stanovanje ?

Namensko najemno - oskrbovano stanovanje je arhitektonsko prilagojeno stanovanje, namenjeno osebam, ki:

  • so starejše od 65 let
  • jim zdravstveno stanje omogoča samostojnost bivanja ob organizirani pomoči, tako da oseba ne potrebuje popolnega institucionalnega varstva
Kako naj pridem do namenskega najemnega - oskrbovanega stanovanja?

Trenutno ni objavljenega javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih – oskrbovanih stanovanj v najem.

 

Koliko stane namensko najemno - oskrbovano stanovanje pri JSS MOL?

Za namensko najemno - oskrbovano stanovanje se plačuje:

  • najemnina v višini neprofitne najemnine
  • obratovalni stroški stanovanja
Se lahko namensko najemno - oskrbovano stanovanje tudi kupi?

JSS MOL svojih namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj ne prodaja. Obstaja pa tržna ponudba le-teh.

V najemni pogodbi sem naveden kot uporabnik, moj partner (mož, žena) pa je bil najemnik. Sedaj je umrl. Kaj naj storim, da bom lahko ostal v stanovanju?

Če ste:

- ožji družinski član najemnika

- vpisani v najemno pogodbo kot uporabnik

- imate na naslovu prijavljeno stalno bivališče,

ste upravičeni, da se z vami sklene najemno pogodbo.

Na JSS MOL pošljite vlogo, v kateri prosite za sklenitev najemne pogodbe.

S partnerjem (mož, žena) se ločujeva. Kaj naj storiva glede stanovanja?

Po ločitvi oz. razpadu skupnosti se morata nekdanja zakonca dogovoriti, kdo bo ostal v stanovanju in predložiti notarsko sklenjen sporazum o tem, kdo (p)ostane najemnik.

Če se ne moreta sporazumeti, mora eden izmed njiju sprožiti postopek na Nepravdnem sodišču, da le ta odloči o sporu.

Bivši zakonec, ki po sodni odločbi ne ostane ali ne postane najemnik, se mora izseliti v roku, ki ga določi sodišče.

Na podlagi takega sporazuma ali sodbe tisti, ki ostane v stanovanju, pri JSS MOL vloži vlogo, s katero zahteva sklenitev najemne pogodbe z njim kot najemnikom oz. izbris partnerja iz najemne pogodbe.

Sem najemnik, rodil se mi je otrok. Moram kaj storiti?

Če se število oseb, ki uporabljajo stanovanje, spremeni, morate poslati vlogo za sklenitev aneksa k najemni pogodbi. Vloga za vpis ali izbris uporabnika

Sem najemnik, želel bi si, da bi pri meni bival tudi moj brat. Kaj moram storiti?

Če se število oseb, ki uporabljajo stanovanje, spremeni, morate poslati vlogo za sklenitev aneksa k najemni pogodbi.

Če boste zaprosili za vpis osebe, ki ste jo dolžni preživljati po zakonu, vam bomo pripravili aneks k najemni pogodbi.

Če pa boste zaprosili za vpis osebe, ki je po zakonu niste dolžni preživljati pa le mnenje, ali je glede na število oseb stanovanje po velikosti še primerno. Vloga za vpis ali izbris uporabnika

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči