X

O nas

Glavna dejavnost JSS MOL je reševanje stanovanjske stiske občanov, torej dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem.

JSS MOL je osrednja institucija za izvajanje stanovanjske politike v MOL, ki izvaja poslovno politiko za naslednje srednjeročno obdobje in stanovanjski program MOL ter upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti MOL.

 

Na področju stanovanjske oskrbe spodbuja stanovanjsko gradnjo in izboljšanje kakovost obstoječih zasebnih stanovanj ter zagotavlja gradnjo neprofitnih stanovanj, prenovo in vzdrževanje lastnih stanovanj in stanovanjskih hiš.

JSS MOL skladno s stanovanjskim programom MOL skrbi za ohranjanje stanovanjskih najemnih razmerij.

Glavna dejavnost JSS MOL je reševanje stanovanjske stiske občanov, torej dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem.

Ostale dejavnosti JSS MOL

 1. pripravlja in izvaja stanovanjski program MOL,
 2. investira in soinvestira v gradnjo nepremičnin, ki predstavljajo funkcionalno celoto stanovanjskih objektov (stanovanjski ali stanovanjsko-poslovni objekti s pripadajočimi parkirnimi mesti),
 3. kupuje ali na drug način pridobiva stanovanjske hiše, stanovanja in stanovanjske enote, z oddajo katerih zagotavlja predvsem neprofitna najemna stanovanja,
 4. v okviru namenskega premoženja posluje in gospodari s stanovanji in z nepremičninami, ki so v 12. členu tega odloka opredeljene kot namensko premoženje JSS,
 5. izvaja vse postopke za dodelitve in zamenjave stanovanj,
 6. gospodari s stanovanjskim fondom oz. drugimi nepremičninami, ki so sestavni del namenskega premoženja,
 7. zagotavlja nadomestne stanovanjske enote zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MO ali JSS oz. realizacije razvojnih načrtov MO ali JSS, vključno z izvajanjem privatizacije po Stanovanjskem zakonu, če je nadomestno stanovanje last JSS,
 8. izvaja privatizacijo stanovanj, ki jih je ustanovitelj prenesel v namensko premoženje JSS po Stanovanjskem zakonu,
 9. opravlja naloge za pridobivanje stanovanj skladno s stanovanjskim programom MO ali sklepom župana MO iz 3. odstavka 6. člena tega odloka in za razpolaganje z nepremičninskim premoženjem MOL, ki je v upravljanju JSS, vključno z nalogami za zemljiško-knjižno urejanje navedenega nepremičnega premoženja,
 10. izvaja kreditiranje občanov za stanovanjske potrebe,
 11. upravlja s stvarnim premoženjem ustanovitelja,
 12. pridobiva kredite za investicije na stanovanjskem področju,
 13. opravlja upravne naloge s stanovanjskega področja iz pristojnosti ustanovitelja,
 14. opravlja druge zakonske naloge in naloge za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa.

 

NAGRADE IN PRIZNANJA

 1. Zlato priznanje za novogradnjo – Celjski sejem 2013,
 2. Priznanje za naj izboljšavo v javni upravi – Premiki naprej 2016,
 3. Uresničitev projekta Zveze Sonček – 2018.

 

PRIDOBLJENI CERTIFIKATI

 1. LGBT prijazno, 2015,
 2. Družini prijazno podjetje, 2018,
 3. Zdravju prijazna organizacija, 2018,
 4. Družbeno odgovoren delodajalec.

Sašo RINK

direktor

Zakaj je prišlo do
ustanovitve sklada?

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je bil ustanovljen zato, ker je to logično nadaljevanje dosedanjih reform na stanovanjskem področju s ciljem zagotavljanja več najemnih stanovanj in boljšega urejanja odnosov na stanovanjskem trgu, kjer naj se enakopravno uravnotežata ponudba in povpraševanje.

Nadzorni svet

Anton PODOBNIK

predsednik

Ksenija SEVER

namestnica predsednika

Saša BISTAN

članica

Danilo HOVNIK

član

mag. Mojca LOZEJ

članica

Prijava na e-novicePrijava na e-novice?

Želite biti obveščeni o novostih s področja stanovanjske dejavnosti, biti na tekočem glede aktualnih javnih razpisov ali sprejemati obvestila za najemnike stanovanj?

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči