X

Register upravnikov

Vpis in izbris iz registra upravnikov.

Mestna občina Ljubljana je z Odlokom o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 109/01, 18/08, 53/09, 24/15, 50/16) podelila Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana pooblastilo za opravljanje upravnih nalog s stanovanjskega področja, kamor spada tudi vodenje registra upravnikov stavb in s tem povezano odločanje o vpisih in izbrisih upravnikov v register.

Večstanovanjska stavba, ki ima več kot 2 etažna lastnika in več kot 8 posameznih delov, mora imeti upravnika.

Za določitev upravnika je potrebno soglasje solastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev. Postopek za vpis se začne z vložitvijo vloge za vpis/izbris upravnika v Register, na zahtevo upravnika oz. predsednika skupnosti lastnikov.

Vloga za vpis/izbris upravnika v register upravnikov stavb

Odločba o vpisu upravnika v register in izbrisu starega upravnika iz registra upravnikov večstanovanjskih stavb je po naravi ugotovitvena odločba, ki se izda po skrajšanem postopku. Vpis upravnika večstanovanjske stavbe v register upravnikov stavb je zgolj deklaratorne narave. V upravnem postopku se ne presoja veljavnosti sklepa etažnih lastnikov o določitvi novega upravnika, pogodbe o opravljanju upravniških storitev z novim upravnikom in sklepa etažnih lastnikov o odpovedi staremu, ker je to predmet sodnega postopka.

Pravni učinek vpisa v register je zgolj publicitetne narave in služi kot vir informacij tretjim osebam, ki želijo vstopiti v razmerje z etažnimi lastniki, o vprašanju, kdo je njihov pooblaščenec za upravljanje večstanovanjske stavbe.

V register upravnikov stavb se vpišejo podatki, ki so določeni v Stanovanjskem zakonu:

  • identifikacijska oznaka iz katastra stavb;
  • ulica in hišna številka večstanovanjske stavbe;
  • ime ali firma ter bivališče oziroma sedež upravnika oziroma skupnosti lastnikov;
  • datum sklenitve pogodbe o opravljanju upravniških storitev in
  • statut skupnosti lastnikov.

 

Register upravnikov – aktualni izpis 

 

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči