X

Katalog IJZ

V katalogu informacij javnega značaja so osnovni podatki o organizaciji organa, seznam notranjih organizacijskih enot, kontaktni podatki …

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

Naziv organa: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

Odgovorna oseba: Sašo RINK, direktor

Datum prve objave kataloga: 1. 1. 2005

Datum zadnje spremembe: 12. 9. 2022

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.jssmol.si

Druga oblika kataloga: tiskana oblika


 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

Naziv: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

Naslov: Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana, p.p. 2012

Telefon: (01) 306 14 36

Elektronski naslov: jss.mol@ljubljana.si

TR-namenska sredstva: 01261-6520972441

TR-sredstva za delovanje: 01261-6956290108

Matična številka: 1719572

Davčna številka: 41717031

 

2.a Podatki o organizaciji organa

JSS MOL opravlja naloge s stanovanjskega področja.

 

Direktor: Sašo Rink

Vodja Sektorja dejavnosti: Slavka Janžekovič

Vodja Sektorja za investicije: Aleš Tomažin

Vodja Finančnega sektorja: Natalija Rus

Vodja Sektorja za splošne zadeve: mag. Leonida Rijavec Rožanc

Notranje organizacijske enote Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana so sektorji in službe.

 

KABINET
Direktor: Sašo Rink
Naslov: Zarnikova 3, Ljubljana
Telefon: (01) 306 14 00

SEKTOR DEJAVNOSTI

Slavka Janžekovič
Zarnikova 3, Ljubljana
(01) 306 14 19


Služba za stanovanjska razmerja
Polona Obrč, (01) 306 14 13
Služba za pravne in upravne naloge
Maja Kos, (01) 306 14 29

SEKTOR ZA INVESTICIJE

Aleš Tomažin
Zarnikova 3, Ljubljana
(01) 306 15 86


Služba za investicije
Tanja Gašperšič, (01) 306 14 45
Služba za ravnanje z nepremičninami
Karmen Pintar Oblak, (01) 306 15 46
Služba za gospodarjenje
Živa Tuma, (01) 306 14 32

FINANČNI SEKTOR

Natalija Rus
Zarnikova 3, Ljubljana
(01) 306 14 05


Služba za računovodstvo
Služba za finance
Hedvika Krim, (01) 306 14 48

SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE

mag. Leonida Rijavec Rožanc
Zarnikova 3, Ljubljana
(01) 306 15 10


Služba za kadre in notranjo organizacijo
Glavna pisarna in arhiv
Suzana Hudernik, (01) 306 14 34

 

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Vodja Službe za pravne in upravne naloge: Maja Kos
Zarnikova 3, Ljubljana
(01) 306 14 29
jss.mol@ljubljana.si

 

Vodja Službe za stanovanjska razmerja: Polona Obrč
Zarnikova 3, Ljubljana
(01) 306 14 13
jss.mol@ljubljana.si

 

2.c Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam si lahko ogledate tukaj.

 

2.d Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznama posameznih dokumentov

SPOROČILA ZA JAVNOST

Razpisi:

  • za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem;
  • za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah;
  • za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva;
  • javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske rente;
  • javni razpis za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem.

Register upravnikov stavb

 

2.e Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana

Seznam si lahko ogledate tukaj.


 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

  • Spletna stran Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana je http://www.jssmol.si
  • Elektronski poštni naslov je jss.mol@ljubljana.si
  • Fizično ali po telefonu na sedežu Sklada, Zarnikova 3, Ljubljana, v času uradnih ur.

 

ponedeljek od 8.00 do 15.00
torek od 8.00 do 15.00
sreda od 8.00 do 16.00
četrtek od 8.00 do 15.00
petek od 8.00 do 14.00
DEŽURSTVO
ponedeljek od 15.00 do 16.00
sreda od 16.00 do 17.00

  • S pisno zahtevo

Osebam, vezanim na uporabo invalidskega vozička, je omogočen dostop do Sklada po klančini desno od vhoda v stavbo.

 


 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

E-pošta: jss.mol@ljubljana.si

Telefon: (01) 306 14 00

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči