X

Evropska sredstva

JSS MOL je oz. bo v okviru odobrene podpore energetsko saniral večstanovanjske stavbe.

Datum objave: 6.11.2023

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV S PODROČJA KOMPONENTE 16: STANOVANJSKA POLITIKA, INVESTICIJA: ZAGOTAVLJANJE JAVNIH NAJEMNIH STANOVANJ

»NAKUP STANOVANJ – ZELENA JAMA (F4)«

 

Datum objave: 20.4.2023

PROJEKT NETCO »Network of Cities for Collaborative Housing «

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je eden izmed partnerjev, ki sodeluje pri projektu »Network of Cities for Collaborative Housing«, katerega nosilec je Španija (Barcelona), ki je projekt prijavila v okviru programa Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) in poziva »Call for proposals for town-twinning and networks of towns (CERV-2021-CITIZENS-TOWN)«.

Ostali partnerji, ki še sodelujejo pri projektu, so: Italija, Francija, Hrvaška, Nizozemska, Belgija, Romunija, Nemčija, Grčija.

Namen projekta je spodbujati vzajemno učenje in izmenjavo izkušenj med mesti ter posamezniki in organizacijami civilne družbe pri razvoju stanovanjskih skupnostih.

V okviru projekta se bodo izvajali različni dogodki, ki bodo predstavili posebnosti na področju socialnih in cenovno dostopnih stanovanj v vodilni državi Španiji in državah partnericah. Izvedene bodo konference ter obiski štirih mest, ki sodelujejo pri projektu, katerih namen je seznaniti se s primeri dobrih praks o vzpostavljanju stanovanjskih skupnosti in omogočanju prebivalcem v stanovanjskih skupnostih aktivno sodelovanje pri njihovem upravljanju.

Trajanje projekta: od 1.5.2022 do 1.5.2024.

Med 12.4.2023 in 14.4.2023 je bila v Bologni (Italija) izvedena prva konferenca v okviru projekta NETCO »Network of Cities for Collaborative Housing «, katere se je kot eden od partnerjev udeležil tudi JSS MOL. Konferenca je bila posvečena temi, kako pospešiti modele stanovanjskih skupnosti na lokalni ravni.

7.6.2023 in 8.6.2023 je bila v Barceloni izvedena druga konferenca v okviru projekta NETCO »Network of Cities for Collaborative Housing «, katere se je kot eden od partnerjev udeležil tudi JSS MOL. Konferenca je bila posvečena razpravi o ustvarjanju trajnostnih inovacij na lokalni ravni in vlogi javnih virov in javnega sektorja pri stanovanjski problematiki.

Datum objave: 28.2.2023                      

PROJEKT ISHOD  »Improving social housing model in the City of Zagreb«

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana kot partner sodeluje pri projektu »Improving social housing model in the City of Zagreb«, katerega nosilec je Mesto Zagreb, ki je projekt prijavilo na poziv Evropske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA) pod nazivom Call for proposals for Town-Twinning and Networks of Towns (CERV-2022-CITIZENS-TOWN), v okviru programa Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV).

Namen projekta je zagotoviti izmenjavo izkušenj med mestoma ter kako bi Mesto Zagreb lahko uporabilo dobre prakse Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana pri reševanju stanovanjskih vprašanj.

Aktivnosti projekta  se bodo izvajale v dveh delovnih sklopih: aktivnosti, ki se bodo izvajale v Zagrebu z namenom evidentiranja potreb po zagotavljanju stanovanj, ter aktivnosti, ki se bodo izvajale na območju Ljubljane z namenom opolnomočenja strokovnjakov iz Zagreba in ozaveščanja o pomenu socialnih stanovanj.

Projekt bo potekal od 1.1.2023 do 30.6.2023.

Dne 19.4.2023 se je JSS MOL skupaj s predstavniki Kraljev ulice in zadruge Zadrugator v okviru projekta ISHOD  »Improving social housing model in the City of Zagreb«  udeležil okrogle mize na temo zagotavljanja modelov socialnih stanovanj v mestu Zagreb.

Dne 17.5.2023 so v okviru projekta ISHOD (Improving social housing model in the City of Zagreb) predstavniki mesta Zagreb obiskali Ljubljano. Na celodnevnem dogodku je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana v prvem delu dogodka predstavil svojo organizacijo in delo ter podrobneje predstavil delovanje Službe za stanovanjska razmerja, ki se ukvarja z oddajo stanovanj v najem in s skrbjo za najemna razmerja.  Svojo dejavnost je predstavilo tudi Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice. V drugem delu dneva pa je  bil opravljen ogled sosesk Javnega stanovanjskega sklad Mestne občine Ljubljana, in sicer: sosesk Polje I, II, III, IV, v okviru katerih je bila predstavljena Točka (izvajanje podpore pri ohranjanju nastanitve za stanovalce stanovanjskih enot v soseskah Polje) ter delovanje mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago. Opravljen je bil še ogled soseske Rakova jelša II in Novo Brdo.

OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014–2020, PREDNOSTNA NALOŽBA 6.3 »SPREJEMANJE UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE URBANEGA OKOLJA, OŽIVITEV MEST, SANACIJO IN DEKONTAMINACIJA DEGRADIRANIH ZEMLJIŠČ (VKLJUČNO Z OBMOČJI, NA KATERIH POTEKA PREOBRAZBA), ZMANJŠANJE ONESNAŽENOSTI ZRAKA IN SPODBUJANJE UKREPOV ZA ZMANJŠANJE HRUPA«
 
»PRENOVA OBSTOJEČEGA NASELJA CESTA ŠPANSKIH BORCEV, LJUBLJANA«

 

Datum objave: 4.1.2023

Projekt prenove obstoječega naselja Cesta španskih borcev je v zaključni fazi.

Trenutna skupna višina sredstev za izvedbo operacije znaša 2.353.342,62 EUR.

Podpora Evropske unije znaša 432.230,35 EUR, nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna pa 108.057,59 EUR.

JSS MOL je prejel vsa sredstva Evropske unije in državnega proračuna, do katerih je bil upravičen.

 

Datum objave: 18.3.2021

 • ODLOČITEV O PODPORI

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je dne 12.3.2021 izdala ODLOČITEV O PODPORI, št. 6-3/32/MOP/0 za operacijo »Prenova obstoječega naselja Cesta španskih borcev, Ljubljana«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.3 »Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacija degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«, Specifičnega cilja 6.3.1 1: »Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.

Operacija »Prenova obstoječega naselja Cesta španskih borcev, Ljubljana« bo sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot prispevek Evropske unije in pripadajoči nacionalni prispevek kot prispevek Republike Slovenije. Preostala sredstva bo zagotovil Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana.

 • CILJI OPERACIJE
 • revitalizacija slabo izkoriščenega, degradiranega območja,
 • zagotavljanje ustreznih bivalnih površin brez novih posegov v prostor,
 • povečanje atraktivnosti mesta in mestnega območja,
 • izboljšanje kakovosti bivanja.

 

 • OSNOVNI PODATKI O OPERACIJI

V okviru prenove obstoječega naselja Cesta španskih borcev, Ljubljana, bodo izvedena gradbena, obrtniška in instalacijska dela za prenovo stanovanjskih stavb s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo.

Predmet prenove bodo stanovanjske stavbe z naslednjimi naslovi: Cesta španskih borcev 31, Cesta španskih borcev 31A, Cesta španskih borcev 31B, Cesta španskih borcev 31C, Cesta španskih borcev 35, Cesta španskih borcev 35A, Cesta španskih borcev 37, Cesta španskih borcev 37B, Cesta španskih borcev 37C, Cesta španskih borcev 39B, Cesta španskih borcev 39C, Cesta španskih borcev 41B, Cesta španskih borcev 43A, Cesta španskih borcev 43C, Cesta španskih borcev 45C, Cesta španskih borcev 49B, Cesta španskih borcev 49C, Cesta španskih borcev 51B, Cesta španskih borcev 53, Cesta španskih borcev 53A, Cesta španskih borcev  53B, Cesta španskih borcev 53C, Cesta španskih borcev 55B, Cesta španskih borcev 55C, Cesta španskih borcev 57, Cesta španskih borcev 57A, Cesta španskih borcev 61B, Cesta španskih borcev 63, Cesta španskih borcev 65A, Cesta španskih borcev 69B, Cesta španskih borcev 69C, Cesta španskih borcev 67, Cesta španskih borcev 67A, Cesta španskih borcev 71, Cesta španskih borcev 73, Cesta španskih borcev 73A.

 

Skupna višina sredstev za izvedbo operacije znaša 2.195.954,81 EUR.

Podpora Evropske unije znaša 432.230,35 EUR, nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna pa 108.057,59 EUR.

Rok za dokončanje prenove: avgust 2023

Izdelovalec projektne dokumentacije:  Komunaprojekt d.d. in Mojca Kalan Šabec s.p.

Izvajalec prenove: GLAMUR d.o.o.

Izvajalec gradbenega nadzora: Jasmina Hlača s.p.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu: VPD VAJDA d.o.o.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).

 

Datum objave: 24.11.2020

PROJEKT ZA STANOVANJSKE ZADRUGE

Javni stanovanjski sklad mestne občine Ljubljana kot partner z Inštitutom za študije stanovanj in prostora sodeluje v projektu »Za stanovanjske zadruge«. Projekt Za stanovanjske zadruge je podprt s sredstvi Programa Active Citizens Fund v Sloveniji 2014–2021 (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).

Več informacij o projektu dobite na spletnih straneh Zadrugator in ACF Slovenija

Datum objave: 25.5.2018

OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBODBJU 2014–2020 - »ENERGETSKA PRENOVA VEČSTANOVANJSKIH STAVB V 100 % JAVNI LASTI« – SOFINANCIRANJE OPERACIJE IZ SREDSTEV EU

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v aprilu 2018 sprejela odločitev  o podpori za naložbo »Energetska prenova večstanovanjskih stavb v 100 % javni lasti«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in v stanovanjskem sektorju«, specifični cilj 2 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih«. (Opomba: Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:  http://eu-skladi.si/).

JSS MOL je oz. bo v okviru odobrene podpore energetsko saniral naslednje večstanovanjske stavbe:

 •  Hladilniška pot 34, Ljubljana,
 •  Knobleharjeva 24, Ljubljana,
 •  Cesta dolomitskega odreda 17, Ljubljana,
 •  Gerbičeva 47, Ljubljana,
 •  Topniška 58, Ljubljana.

 

Energetski prenovi večstanovanjskih stavb na Hladilniški poti 34 in na Knobleharjevi 24 sta že zaključeni, na ostalih treh pa se bo prenova zaključila v letu 2019.

Glavni ukrepi energetske sanacije, na vseh objektih se nanašajo na izvedbo toplotne izolacije ovoja stavbe, izvedbo toplotne izolacije podstrešja, zamenjavo stavbnega pohištva, vgradnjo prezračevanja in prenovo ogrevalnega sistema.

Glavni učinki energetske sanacije bodo vidni na znižanju obratovalnih stroškov in stroškov za energente. Z energetsko sanacijo se bo povečala zanesljivost obratovanja stavb in kakovost bivanja ter podaljšala življenjska doba stavb. Te bodo po izvedenih ukrepih celovite energetske prenove uvrščene v nižji energetski razred, občutno pa se bo zmanjšala tudi letna raba energije. Z energetsko sanacijo bo zagotovljeno kakovostno bivanje najemnikov, znižali se bodo stroški porabljene toplotne energije, upravljanja, vzdrževanja in obratovanja objekta.

V vseh petih večstanovanjskih stavbah je skupno 135 stanovanjskih enot, pri čemer sta v eni večstanovanjski stavbi 2 enoti oddani v najem enemu gospodinjstvu,  tako da bodo izvedeni ukrepi imeli pozitivne učinke na skupno 134 gospodinjstev.

Naložba bo sofinancirana s strani RS in EU iz Kohezijskega sklada ter z lastnimi sredstvi.

Skupna vrednost energetske sanacije vseh petih večstanovanjskih stavb znaša 1,8 mio EUR brez DDV, od tega bo iz sredstev EU in državnega proračuna pridobljenih 331.601,69 EUR, ostala sredstva bo zagotovil JSS MOL.

Datum objave: 3.7.2019

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je v mesecu marcu 2019 zaključil še z energetsko prenovo večstanovanjske stavbe na naslovu Gerbičeva 47, v mesecu aprilu 2019 je bila zaključena energetska prenova večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta dolomitskega odreda 17 in v mesecu maju 2019 energetska prenova večstanovanjske stavbe na naslovu Topniška 58, Ljubljana. S tem je zaključena operacija »Energetska prenova večstanovanjskih stavb v 100 % lasti JSS MOL«, za katero bo iz sredstev Evropske unije in državnega proračuna pridobljenih 331.601,69 EUR.


 

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči