X

Evropska sredstva

JSS MOL je oz. bo v okviru odobrene podpore energetsko saniral večstanovanjske stavbe.

Datum objave: 24.11.2020

PROJEKT ZA STANOVANJSKE ZADRUGE

Javni stanovanjski sklad mestne občine Ljubljana kot partner z Inštitutom za študije stanovanj in prostora sodeluje v projektu »Za stanovanjske zadruge«. Projekt Za stanovanjske zadruge je podprt s sredstvi Programa Active Citizens Fund v Sloveniji 2014–2021 (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).

Več informacij o projektu dobite na spletnih straneh Zadrugator in ACF Slovenija

 

Datum objave: 25.5.2018

OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBODBJU 2014–2020 - »ENERGETSKA PRENOVA VEČSTANOVANJSKIH STAVB V 100 % JAVNI LASTI« – SOFINANCIRANJE OPERACIJE IZ SREDSTEV EU

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v aprilu 2018 sprejela odločitev  o podpori za naložbo »Energetska prenova večstanovanjskih stavb v 100 % javni lasti«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in v stanovanjskem sektorju«, specifični cilj 2 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih«. (Opomba: Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:  http://eu-skladi.si/).

JSS MOL je oz. bo v okviru odobrene podpore energetsko saniral naslednje večstanovanjske stavbe:

  •  Hladilniška pot 34, Ljubljana,
  •  Knobleharjeva 24, Ljubljana,
  •  Cesta dolomitskega odreda 17, Ljubljana,
  •  Gerbičeva 47, Ljubljana,
  •  Topniška 58, Ljubljana.

 

Energetski prenovi večstanovanjskih stavb na Hladilniški poti 34 in na Knobleharjevi 24 sta že zaključeni, na ostalih treh pa se bo prenova zaključila v letu 2019.

Glavni ukrepi energetske sanacije, na vseh objektih se nanašajo na izvedbo toplotne izolacije ovoja stavbe, izvedbo toplotne izolacije podstrešja, zamenjavo stavbnega pohištva, vgradnjo prezračevanja in prenovo ogrevalnega sistema.

Glavni učinki energetske sanacije bodo vidni na znižanju obratovalnih stroškov in stroškov za energente. Z energetsko sanacijo se bo povečala zanesljivost obratovanja stavb in kakovost bivanja ter podaljšala življenjska doba stavb. Te bodo po izvedenih ukrepih celovite energetske prenove uvrščene v nižji energetski razred, občutno pa se bo zmanjšala tudi letna raba energije. Z energetsko sanacijo bo zagotovljeno kakovostno bivanje najemnikov, znižali se bodo stroški porabljene toplotne energije, upravljanja, vzdrževanja in obratovanja objekta.

V vseh petih večstanovanjskih stavbah je skupno 135 stanovanjskih enot, pri čemer sta v eni večstanovanjski stavbi 2 enoti oddani v najem enemu gospodinjstvu,  tako da bodo izvedeni ukrepi imeli pozitivne učinke na skupno 134 gospodinjstev.

Naložba bo sofinancirana s strani RS in EU iz Kohezijskega sklada ter z lastnimi sredstvi.

Skupna vrednost energetske sanacije vseh petih večstanovanjskih stavb znaša 1,8 mio EUR brez DDV, od tega bo iz sredstev EU in državnega proračuna pridobljenih 331.601,69 EUR, ostala sredstva bo zagotovil JSS MOL.

Datum objave: 3.7.2019

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je v mesecu marcu 2019 zaključil še z energetsko prenovo večstanovanjske stavbe na naslovu Gerbičeva 47, v mesecu aprilu 2019 je bila zaključena energetska prenova večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta dolomitskega odreda 17 in v mesecu maju 2019 energetska prenova večstanovanjske stavbe na naslovu Topniška 58, Ljubljana. S tem je zaključena operacija »Energetska prenova večstanovanjskih stavb v 100 % lasti JSS MOL«, za katero bo iz sredstev Evropske unije in državnega proračuna pridobljenih 331.601,69 EUR.

 


 

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči