X

Namenska oskrbovana stanovanja

Prosilec pridobi pravico do namenskega oskrbovanega stanovanja z izpolnjevanjem naslednjih pogojev:

 • status starostnega ali invalidskega upokojenca,
 • starost nad 65 let,
 • državljanstvo RS oz. državljan ostalih članic EU,
 • stalno prebivališče v MOL,
 • zdravstveno stanje omogoča samostojnost bivanja,
 • ni najemnik neprofitnega stanovanja,
 • ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja,
 • poravnane vse obveznosti, izhajajoče iz morebitnega prejšnjega najemnega razmerja.

 

Razpis za dodelitev namenskih oskrbovanih stanovanj je ODPRT.

Zadnji razpis: 6. 10. 2015, ODPRT.

Besedilo razpisa Vloga Povezava na pomoč

Prosilec, da je uvrščen na Prednostno listo za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem, mora izpolnjevati zgoraj navedene pogoje in obenem:

 • da navedena pogoja glede starosti in statusa upokojenca izpolnjujeta tako prosilec kot tudi morebitni zakonec ali zunajzakonski partner prosilca; kot ožji družinski član prosilca se izjemoma upošteva tudi sorodnik, s katerim bi prosilec želel bivati v oskrbovanem stanovanju – npr. sestra ali brat, a le pod pogojem, da ima status upokojenca in je praviloma starejši od 65 let,
 • da gre (izjema) za prosilca, ki biva v domu starejših občanov ali oskrbovanem stanovanju izven Ljubljane in so pred odhodom v dom oz. oskrbovano stanovanje imeli stalno prebivališče v MOL,
 • da mora biti podano ustrezno zdravstveno stanje tako pri prosilcu kot tudi pri morebitnem družinskem članu,
 • da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas, in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, katere vrednost presega 40 % vrednosti primernega stanovanja, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas in z neprofitno najemnino,
 • da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja, ki za enega člana znaša 15.512,37 EUR, za dva pa 18.515,20 EUR; podlaga za izračun vrednosti drugega premoženja je določitev vrednosti primernega stanovanja, izračunana na način, kot ga določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
 • da ima poravnane vse obveznosti, izhajajoče iz morebitnega prejšnjega  najemnega razmerja oz. nezakonite uporabe stanovanja v lasti JSS MOL ali MOL in morebitni stroški sodnega postopka.

Prosilec je upravičen do dodelitve oskrbovanega stanovanja, če se neto dohodek njegovega gospodinjstva v zadnjem koledarskem letu pred oddajo vloge, za katero so na voljo statistični podatki o povprečni neto starostni pokojnini, giblje v mejah odstotkov povprečne neto starostne pokojnine v državi. Ko so na voljo statistični podatki za vsako novo koledarsko leto, JSS MOL javno objavi ustrezno prilagojene vrednosti. Za namene ugotovitve upravičenosti do dodelitve oskrbovanega stanovanja v najem se glede neto dohodkov le-te presoja glede na cenzus, veljaven ob oddaji vloge.

 

Datum objave: 22.3.2019

Oblikovan je nov dohodkovni cenzus, tako da je potrebno od dneva objave naprej predložiti podatke o prejetih neto dohodkih za obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018 (o višini prejetih pokojnin izda potrdilo ZPIZ).

 

REZULTATI RAZPISA

Prednostna lista odraža stanje izdanih odločb na dan 13. 11. 2019

 

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči