X

Preveritev višine najemnine

Prošnja za preveritev višine najemnine, določene v najemni pogodbi.

  • Zahtevane priloge:

    1. fotokopija sklenjene najemne pogodbe;
    2. zapisnik o ugotovitvi vrednosti stanovanja (točkovalni zapisnik);
    3. osebno ime in naslov najemodajalca, če najemna pogodba ni sklenjena z novim najemodajalcem (pisno pojasnilo v zvezi s tem);
    4. upravna taksa v višini 4,50 EUR po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J, 32/16 in 30/18 - ZKZaš) - taksa se lahko plača s plačilnim nalogom na račun številka: 01261-4610309121, referenca 11 75604-7111002- letnica tekočega leta - Občinske upravne takse, katerega kopijo se nalepi na vlogo ali s plačilno kartico v Glavni pisarni JSS MOL).
  • Your browser doesn't have Flash, Silverlight or HTML5 support.


Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči