X

Plačevanje in računi

Plačevanje najemnine in drugih stroškov, obročno plačilo, selitev v manjše stanovanje, preveritev socialnega stanja in višine najemnine.

placevanje in racuni

Najemnina se plačuje na:

TRR:

0126 1652 0972 441

IBAN:

SI56012616520972441

BIC:

BSLJ SI 2X

 

Obvestilo o spremembah višine najemnine - več na povezavi

Stanovanjem v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, ki se na območju Občine Vrhnika nahajajo v stavbah na različnih naslovih »Vrtnarija«, je bil določen lokacijski faktor v višini 1,05 (številka vrednostne ravni 13). 

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana opozarja, da Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana ni subjekt, ki vodi in vzdržuje evidenco podatkov o vrednostnih ravneh in lokacijskih faktorjih, zato je objavljen seznam stavb s podatki o vrednostnih ravneh in lokacijskih faktorjih informativne narave. Podatki, ki so vključeni v seznam, so bili pridobljeni od Ministrstva za okolje in prostor (Direktorat za prostor, graditev in stanovanj; Sektor za stanovanja). Podatki o vrednostni ravni in lokacijskem faktorju stanovanja se vodijo v prostorskem informacijskem sistemu iz zakona, ki ureja prostor. Predvidoma bo informacijska rešitev javnega vpogleda v lokacijske faktorje na voljo v začetku leta 2022. Do omenjene vzpostavitve informacijske rešitve javnega vpogleda v lokacijske faktorje lahko izdajo obvestila o lokacijskem faktorju stanovanja zahtevate od Ministrstva za okolje in prostor.

Seznam stavb s podatki o vrednostnih ravneh in lokacijskih faktorjih - več na povezavi 

Račun za najemnino se lahko prejema na:

 • elektronski naslov (v pdf obliki). Prijavo za tovrstno sprejemanje posredujte na elektronski naslov jss.mol@ljubljana.si,
 • e-banko. Vlogo za prijavo na e-račun izpolnit na vaši banki.

 

V primeru, da se najemnina ne more redno odplačevati, obstajajo naslednje možnosti:

 • obročno odplačilo – dolg je možno poravnati v maksimalno 12-ih obrokih,
 • selitev v manjše stanovanje ali bivalno enoto.

 Povezava na pomoč

 

Najemnik je dolžan plačevati:

 • najemnino,
 • individualne in skupne obratovalne stroške,
 • individualne stroške neposredno dobavitelju,
 • skupne obratovalne in druge morebitne stroške, ki nastanejo v zvezi z uporabo stanovanja, upravniku,
 • nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pristojnemu davčnemu organu.

 

Individualni obratovalni stroški na stanovanje, ki nastanejo zaradi uporabe stanovanja in niso zajeti v najemnini, so:

 • ogrevanje,
 • voda in kanalščina,
 • porabljena elektrika in priključna moč,
 • telefon,
 • kabelska televizija, televizija in radio,
 • porabljen plin in priključna moč,
 • nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
 • ostali stroški, povezani z uporabo stanovanja.

 

Skupni obratovalni stroški, ki nastanejo zaradi obratovanja skupnih delov večstanovanjske stavbe, so:

 • stroški elektrike za obratovanje skupnih naprav in razsvetljave skupnih prostorov,
 • stroški čiščenja skupnih prostorov,
 • stroški za delo hišnika,
 • stroški urejanja okolice,
 • drugi obratovalni stroški in stroški rednih vzdrževalnih del manjše vrednosti na skupnih delih stavbe, ki jih najemniku zaračunava upravnik v skladu z veljavnimi normativi za vzdrževanje stanovanjskih stavb in stanovanj.

 

Če obstajajo kakršne koli nejasnosti glede zaračunane storitve na računu najemnika, se ta obrne na upravnika večstanovanjske stavbe, ki skladno z zakonom skrbi za obračun stroškov obratovanja in vzdrževanja za celotno večstanovanjsko stavbo. V primeru, da račune izstavlja neposredno dobavitelj, se najemnik obrne na dobavitelja.

Najemnik stanovanja ima pravico zahtevati preveritev višine najemnine, pri čemer je dolžan predložiti nov točkovalni zapisnik in plačati upravno takso v višini 4,50 EUR po Zakonu o upravnih taksah.

Najemnina se obračuna na podlagi najemne pogodbe. Račun se izstavi v začetku meseca za tekoči mesec. Datum plačila računa je 15. dne v mesecu. Za plačila preko trajnega naloga pa je možen datum le 18. dan v mesecu. Na računu za najemnino je naveden tudi morebitni dolg najemnika. 

Pristojni Center za socialno delo izda odločbo o subvenciji za neprofitno najemnino, ki se upošteva pri obračunu najemnine, in sicer je na izdanem računu za najemnino v višini subvencije znižana obveznost najemnika.

Pristojni Center za socialno delo izda odločbo o subvenciji za tržno najemnino, na podlagi katere se omenjena subvencija izplača na TRR lastnika do 15. dne v mesecu.

 

Višina najemnine se lahko spremeni tudi v primeru, da se ob preverjanju upravičenosti ugotovi neizpolnjevanje:

 • premoženjskega cenzusa,
 • dohodkovnega cenzusa.

 

 1. Obročno odplačilo 

Najemnik lahko v smeri ohranitve najemnega razmerja zaprosi lastnika stanovanja za obročno odplačilo dolga iz naslova najemnine; dolg je možno poravnati v maksimalno 12-ih obrokih.

Obročno plačilo dolga

 

 1. Selitev v manjše stanovanje oz. bivalno enoto zaradi nastanka dolga

Najemnike, ki so se znašli v okoliščinah, ki kažejo na dolgotrajno nezmožnost plačevanja najemnine in drugih stroškov, lahko lastnik preseli, upoštevaje višino dolga, bodisi v drugo primerno neprofitno stanovanje, ki je lahko po površini tudi manjše od primernega, bodisi v bivalno enoto.

Vloga za dodelitev bivalne enote

Vloga za zamenjavo stanovanja

 

 1. JSS MOL preverja, ali so najemniki upravičeni do neprofitne najemnine: 

 

Pri tem preveri, ali najemnik izpolnjuje naslednje pogoje: 

 • državljanstvo RS,
 • stalno prebivališče v občini ali na območju delovanja JSS MOL,
 • ustrezna vrednost premoženja,
 • ustrezna višina dohodkov.

 

4. Sprememba socialnega stanja

Najemnik, ki plačuje tržno najemnino (ne gre za najemnike, ki so plačevali tržno najemnino že pred uveljavitvijo Stanovanjskega zakona v letu 2003) in se mu socialno stanje spremeni (npr. sprememba v dohodkovnem/premoženjskem stanju, sprememba števila članov gospodinjstva), lahko zahteva preveritev socialnega stanja in ponovno spremembo tržne najemnine v neprofitno. Zahtevo odda na vlogi za ponovno preveritev socialnega stanja gospodinjstva najemnika. V postopku se ugotavlja izpolnjevanje pogojev za upravičenost do neprofitne najemnine. Če so izpolnjeni, se tržna najemnina spremeni nazaj v neprofitno.

Vloga za ponovno preveritev socialnega stanja gospodinjstva Povezava na pomoč

 

5. Preveritev višine najemnine

Najemnik lahko zahteva preveritev višine neprofitne najemnine; zahtevek odda k vlogi za preveritev in na podlagi vložene vloge in priložene dokumentacije prejme pisni odgovor, skupaj z informativnim izračunom.

Vloga za preveritev višine najemnine Povezava na pomoč

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči