X

Uporaba in vzdrževanje stanovanj

Obseg vzdrževanja najemnih stanovanj v delu, ki se navezuje na najemnike, opredeljuje Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, soglasje – opravljanje dejavnosti v delu stanovanja, soglasje – oddaja dela stanovanja v podnajem.

uporaba stanovanj

Najemnik pri uporabi stanovanja:

 • mora odpraviti vse napake, ki so nastale zaradi nepravilne oz. malomarne uporabe,
 • brez soglasja lastnika ne sme spreminjati stanovanjskih prostorov, vgrajene opreme, naprav, raznih izboljšav,
 • mora spoštovati hišni red – v njem so določena temeljna pravila sosedskega sožitja v večstanovanjski stavbi,
 • mora spoštovati določila najemne pogodbe,
 • solidarno odgovarja s povzročitelji škode, ki jo na skupnih delih oz. drugih posameznih delih, povzročijo osebe, ki pridejo v večstanovanjsko stavbo s povabilom oz. pozivom tega najemnika ali oseb, ki z njim sobivajo,
 • lahko zaprosi JSS MOL za oddajo dela stanovanja v podnajem,
 • lahko zaprosi JSS MOL za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja.

 

JSS MOL mora:

 • izročiti stanovanje v stanju, ki najemniku omogoča normalno uporabo,
 • vzdrževati stanovanje in skupne dele v stanovanjski ali večstanovanjski stavbi v stanju, ki najemniku zagotavljajo normalno uporabo,
 • odgovarjati za stvarne in pravne napake na oddanem stanovanju.

Vloga za izvedbo vzdrževalnih del v stanovanju Vloga za izdajo soglasij za spremembe v stanovanju

 

Stanovanje se uporablja za stanovanjske potrebe najemnika in njegove družine, upoštevajoč določila Stanovanjskega zakona.

JSS MOL vzdržuje stanovanja tako, da opravlja investicijsko-vzdrževalna dela in s tem preprečuje poslabšanje stanovanjskih pogojev. Popravila oz. izboljšave se opravijo v najkrajšem možnem času in z motnjami, ki najmanj prizadenejo najemnika.

V primeru posega JSS MOL pravočasno seznani najemnika in zagotovi normalno uporabo po opravljenem posegu.

Vstop JSS MOL oz. izvajalca v najemno stanovanje se izvede ob predhodni najavi; najemnik mora dopustiti, da se opravi ogled oz. razna dela za izboljšanje predmeta najema, in sicer v primerih, kot so:

 • napeljava oz. rekonstrukcija centralnega ogrevanja,
 • napeljava električnega in vodovodnega omrežja,
 • napeljava kabelskega in telefonskega priključka,
 • dela za zmanjšanje porabe energije in vode,
 • vgraditev ali zamenjava opreme,

 

Tega mu ni treba v primeru, da bi to zanj oz. njegovo družino predstavljalo obremenitev, ki glede na obseg in trajanje del, posledice izvedbe, povečane stroške najema in najemnikova predhodna lastna vlaganja v izboljšavo stanovanja, presega upravičeno korist lastnika in morebitnih drugih lastnikov in najemnikov v stavbi.

 

JSS MOL ne more odreči najemniku soglasja za posege v stanovanju, če so skupaj izpolnjeni naslednji pogoji:

 • poseg je v skladu s sodobnimi tehničnimi zahtevami in je v osebnem interesu  najemnika, za kar se šteje, da so izpolnjeni pogoji, če gre za:
 • posodobitev ali zahtevam gospodinjstva ustrezno rekonstrukcijo vodovodnih, elektrovodnih, plinovodnih, ogrevalnih ali sanitarnih naprav,
 • preureditev, ki je namenjena zmanjšanju porabe energije ali povečuje funkcionalnost,
 • izboljšave, ki se subvencionirajo ali kreditirajo iz javnih sredstev,
 • napeljavo telekomunikacijskega priključka,
 • stroške nosi najemnik,
 • sprememba ne ogroža interesa lastnika stanovanja in ostalih lastnikov oz. najemnikov v stavbi,
 • s spremembo niso povezane poškodbe skupnih delov večstanovanjske stavbe in zunanji izgled.

 

Če gre za bistveno spremembo ali izboljšavo lahko lastnik pogojuje svoje soglasje s tem, da bo predmet najema najemnik ob njegovi vrnitvi vzpostavil v prejšnje stanje ali da se najemnik odpove povrnitvi lastnih vlaganj.

 

Zavarovalna pogodba, sklenjena z JSS MOL, vključuje zavarovanje objekta (nepremičnino), ne vključuje pa zavarovanja stekla in premične opreme (pohištvo, bela tehnika, vrednostni predmeti …).

Soglasje za oddajo v podnajem

Najemnik lahko del stanovanja odda v podnajem le s soglasjem lastnika. Zanj zaprosi z vložitvijo vloge za izdajo soglasja za podnajem. Oddajanje brez soglasja lastnika predstavlja krivdni odpovedni razlog.

Vloga za izdajo soglasja za oddajo dela stanovanja v podnajem

 

Dovoljenje za opravljanje dovoljene dejavnosti

Najemnik za opravljanje dejavnosti v delu stanovanja potrebuje pisno dovoljenje lastnika stanovanja. Za soglasje se zaprosi z vložitvijo vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Opravljanje dejavnosti brez dovoljenja lastnika predstavlja krivdni odpovedni razlog.

Vloga za izdajo soglasja za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči